โครงการสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก โดย กลุ่มงานมาตรฐานเครื่องมือ


 

          
          โครงการนี้กำลังอยู่ได้มีการพัฒนาและทดสอบระบบมาอย่างต่อ เนื่อง โดยการจัดทำสถานีวัดน้ำ และส่งข้อมูลขึ้นสู่อินเตอร์เนต โดยอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ

       ในเบื้องต้นได้จัดตั้งสถานีโทรมาตรขนาดเล็กขึ้นดังต่อไปนี้

      1 สถานีโทรมาตร บางบาล (C35) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      2.สถานีโทรมาตร สามเสน (TC12) กทม.
      3.สถานีโทรมาตร บ้านหาดทะนง(TC.2A) จังหวัดอุทัยธานี
      4,สถานีโทรมาตร บางไทร ศุนย์ศิลปชีพบางไทร

   โครงสร้างของสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก มีส่วนประกอบ และการทำงานดังในรูปที่ 1

     ประโยชน์ที่จะได้จากโครงการนี้คือ

  • เจ้าหน้าที่สามารถเชื่อมต่อเข้ามายังเครื่องวัดปริมาณน้ำ SL-500 เพื่อทำการตั้งค่าใช้งานต่างๆ(config)ได้โดยตรงจากสถานีใดก็ได้
  • ผู้ใช้งานหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูข้อมูลน้ำได้จากทาง
    อินเตอร์เนตได้ตลอดเวลา
 

 

    
      รูปที่ 1 โครงสร้างของสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก